آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر آربورایکرز پرورش

Each 2.5 kg of product contains

IU

13000000

Vitamin A

IU

4000000

Vitamin D3

mg

100000

Vitamin E

mg

6000

Vitamin K3

mg

5000

Vitamin B1

mg

15000

Vitamin B2

mg

5000

Vitamin B6

mg

50

Vitamin B12

mg

20000

Calpan

mg

50000

Niacin

mg

3000

Vitamin B9

mg

300

Vitamin H2

mg

1250

Anti-oxidant

mg

100000

    Choline

: Each 2.5 kg of product contains

mg

40000

Ferrous

mg

120000

Zinc

mg

16000

Copper

mg

120000

Manganese

mg

3000

Iodin

mg

300

Selenium

   


مقدار مصرف :         
   2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور          
   طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .         
 


 بسته بندی :                 
   در کیسه های 25 کیلوگرمی .                

 


   شرایط نگهداری :                 
   در جای خشک و خنک نگهداری گردد .                 
 


 سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .